Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 18

Získání nemovitosti mimořádným vydržením. Po jaké době může být nemovitost vaše?

Získání nemovitosti mimořádným vydržením. Po jaké době může být nemovitost vaše?
13.6.2019 - Legislativní novinka, která platí od 1. ledna letošního roku, umožňuje mimořádně vydržet vlastnické právo ke stavbě nebo pozemku. Mimořádné vydržení znamená, že nemovitost lze získat do..

Zateplení starého domu. Jakých chyb je dobré se vyvarovat?

Zateplení starého domu. Jakých chyb je dobré se vyvarovat?
11.6.2019 - Dům, postavený z plných cihel, škvárobetonových tvárnic, plynosilikátových bloků, nepálených cihel nebo kamene, je užitečné zateplit. Jeho zateplení je však složitější, než u nových..

Stojíte o návštěvu zloděje?

Stojíte o návštěvu zloděje?
10.6.2019 - Nenechte se překvapit a zabezpečte svůj domov kvalitní ochranou. Každý rok zloději "navštíví" více než 6000 rodinných domů, bytů či chat. Jejich hlavní sezónou je zejména čas letních..
Provozováno na realitním systému Realman

Zásady

Novela z. 378/2015 Sb. – ZOS (634/1992 Sb.), zákona o ochraně spotřebitelů:

Dovolujeme si Vás upozornit na možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, kam, mimo jiné, spadají i případné spory mezi realitní kanceláří a klientem, pokud je klient v postavení spotřebitele. Podrobnosti najdete na webu České obchodní inspekce: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Systém vnitřních zásad

k zajištění povinností vyplývajících ze zák.č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tento Systém vnitřních zásad (dále též jako „SVZ“) slouží k zajištění povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále též jako „AML zákon“). Uvedený Systém vnitřních zásad je závazný pro zaměstnance „Realitní kanceláře“ a dále pak pro spolupracující třetí osoby zastupující „Realitní kancelář“ na základě písemné smlouvy o spolupráci či plné moci (dále též jako „makléř“).

1.2 K zajištění povinností vyplývajících z výše uvedeného zákona stanovujeme následující postup činností.

Obsah:

1 – Úvodní ustanovení strana 1

2 – Identifikace účastníků obchodu strana 1-3

3 – Kontrola klienta strana 4

4 – Podezřelý obchod strana 5 - 6

5 – Oznamovací povinnost strana 6

6 – Odklad plnění příkazu strana 7

7 – Stanovení osoby pro styk s FAÚ strana 8

8 – Povinnost mlčenlivosti strana 8

9 – Archivace údajů strana 9

10 – Další povinnosti strana 9

11 – Přílohy strana 10-14

2. Identifikace účastníků obchodu

U každého obchodu (obchodem se rozumí: prodej, koupě, zprostředkování prodeje nebo zprostředkování koupě nemovitosti/í) v hodnotě přesahující částku odpovídající ekvivalentu 1.000 EUR a u obchodu bez ohledu na limit 1.000 EUR, který je vyhodnocen jako podezřelý, provede makléř identifikaci účastníků obchodu. Identifikace musí být provedena v rozsahu těchto údajů:

2.1 Identifikační údaje účastníka obchodu

2.1.1 U klienta, který je fyzickou osobou:

- Všechna jména a příjmení

- Pohlaví (není potřeba uvádět, pokud je zřejmé z identifikačních údajů)

- Trvalý nebo jiný pobyt

- Rodné číslo, anebo, nebylo-li rodné číslo přiděleno datum narození

- Místo narození

- Státní občanství

- Jde-li o podnikající fyzickou osobu též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a IČ.

- Druh a číslo průkazu totožnosti, stát popř. orgán, který jej vydal, a doba platnosti průkazu totožnosti.

2.1.2 Výše uvedené údaje doporučujeme zajistit pořízením fotokopie průkazu totožnosti, z něhož byly identifikační údaje (jsou-li v něm uvedeny) ověřeny a z něhož byla ověřena shoda podoby klienta s vyobrazením v průkazu totožnosti. Pokud klient odmítne pořízení a uchování fotokopie průkazu totožnosti, osoba provádějící identifikaci klienta zaznamená všechny výše uvedené údaje vypsáním.

2.1.3 U klienta, který je právnickou osobou:

- Obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo

- Identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraniční u osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem údaje jako u fyzické osoby viz výše.

2.1.4. Je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo skutečným majitelem identifikované právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamenají se i její identifikační údaje.

2.2 Postup identifikace a identifikační údaje osoby, která jedná jménem klienta

2.2.1 První identifikace klienta, který je fyzickou osobou, a každé fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou, provede makléř za fyzické přítomnosti identifikovaného, pokud není v tomto „SZV“ stanoveno jinak.

2.2.2 Při identifikaci klienta, který je

a/ fyzickou osobou, makléř identifikační údaje zaznamená a ověří v průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal a dobu jeho platnosti. Současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti.

b/ právnickou osobou, makléř identifikační údaje zaznamená a ověří z dokladu o existenci právnické osoby a v rozsahu podle písmene a/ provede identifikaci fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu, je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo skutečným majitelem této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje (skutečným majitelem se dle „AML zákona“ v této souvislosti rozumí vždy pouze fyzická osoba).

2.2.3 Je-li klient zastoupen na základě plné moci, provede makléř identifikaci zmocněnce podle postupu popsaného výše pod písm. a) a dále z předložené plné moci identifikuje zmocnitele; makléř je povinen zajistit uchování (resp. předání k archivaci) originálu či ověřené kopie takové plné moci.

2.2.4 Je-li klient zastoupen zákonným zástupcem, provede makléř identifikaci zákonného zástupce dle čl. 2 tohoto „SVZ“. Zákonný zástupce doloží makléři identifikační údaje zastoupeného (v rozsahu údajů podle § 5 „AML zákona“).

2.2.5 Při dalších obchodech s klientem, který již byl identifikován, ověří makléř vhodným způsobem totožnost konkrétní jednající fyzické osoby. Toto prověření lze provést i bez fyzické přítomnosti klienta, který je fyzickou osobou, nebo fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou.

2.2.6 V době trvání obchodního vztahu nebo při dalších obchodech makléř kontroluje platnost a úplnost identifikačních údajů klienta, informací získaných v rámci kontroly klienta nebo důvodnost výjimky z kontroly klienta a zaznamenává jejich změny.

2.2.7 Jestliže makléř při uzavírání obchodu má podezření, že klient nejedná svým jménem, nebo že zastírá, že jedná za třetí osobu, vyzve klienta, aby doložil plnou moc. Advokát nebo notář může této výzvě vyhovět i tím, že předloží kopii příslušných částí dokladu, ze kterých identifikační údaje klienta zjistil.

2.2.8 Klient poskytne makléři informace, které jsou k provedení identifikace nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů. Makléř je oprávněn pro účely identifikace dle „AML zákona“ pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané údaje k naplnění „AMK zákona“.

2.3. Politicky exponované osoby

2.3.1. Za politicky exponovanou osobu se ve smyslu této směrnice považuje:

fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností, jako je například hlava státu nebo předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra, člen parlamentu, člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech, člen správního, řídícího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu, velvyslanec nebo chargé d'affaires, nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizacích, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce a která má bydliště mimo území ČR nebo takovou funkci vykonává mimo ČR.

2.3.2. Dále se za takovou osobu považuje

- fyzická osoba, která je k osobě uvedené výše ve vztahu manželském, partnerském nebo jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském.,

- je k osobě uvedené v čl. 2.3.1. ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby uvedené v čl. 2.3.1. osobou ve vztahu manželském (zeťové a snachy), partnerském, nebo jiném obdobném vztahu,

- je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená v čl. 2.3.1., nebo je o ní pracovníku firmy známo, že je v jakémkoliv jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v čl. 2.3.1.,

- je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v čl. 2.3.1.

2.3.3. Skutečnost, zda se jedná či nejedná o politicky exponovanou osobu zjišťuje makléř.

3. Kontrola klienta

3.1. Kontrolu klienta je makléř povinen provádět vždy před uskutečněním jednotlivého obchodu v hodnotě ekvivalentu 15.000 EUR a vyšší a dále vždy u podezřelého obchodu, před uskutečněním obchodu s politicky exponovanou osobou a dále v době trvání obchodního vztahu.

3.2 Kontrola klienta zahrnuje :

- získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu,

- zjišťování skutečného majitele, pokud je klient právnickou osobou,

- získání informací potřebných pro provádění průběžného sledování obchodního vztahu včetně zkoumání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda uskutečňované obchody jsou v souladu s tím, co povinná osoba ví o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu,

- přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků.

3.3 Kontrolu klienta provádí makléř s náležitou odbornou péčí, a to způsobem a v rozsahu odpovídajícím povaze obchodu a klienta. Rozsah prováděné kontroly klienta tedy odpovídá kategorizaci klienta (např. dle teritoriálního hlediska) a povaze obchodu.

3.4. Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta

Makléř nemusí provádět identifikaci a kontrolu klienta v těchto případech - pokud je klient :

- úvěrovou nebo finanční institucí,

- zahraniční úvěrovou nebo finanční institucí na území státu, který jí ukládá rovnocenné povinnosti v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jako ukládá práva Evropských společenství,

- společností, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a která podléhá požadavkům na zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva Evropských společenství,

- skutečným majitelem peněžních prostředků uložených na účtu úschov notáře, advokáta, soudního exekutora nebo soudu,

- ústředním orgánem státní správy České republiky, Českou národní bankou nebo vyšším územním samosprávným celkem,

- klientem, kterému byly svěřeny významné veřejné funkce podle předpisů Evropských společenství a Evropské unie,

- klientem jehož identifikační údaje jsou veřejně dostupné a není důvod pochybovat o jejich správnosti,

- klientem jehož činnosti jsou průhledné,

- klientem jehož účetnictví podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace,

- klientem který je odpovědný buď orgánu Evropské unie nebo orgánům členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, anebo u něhož existují jiné vhodné kontrolní postupy zajišťující kontrolu jeho činnosti.

4. Podezřelý obchod

Podezřelým obchodem se rozumí obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, nebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat.

4.1. Podezřelým obchodem v praxi „Realitní kanceláře“ může být například případ, kdy

- klient provádí platbu kupní ceny nemovitosti z více různých účtů bez logického vysvětlení takového postupu,

- klient provádí převody majetku, které zjevně nemají ekonomický důvod (nákup nemovitostí a její následný bezprostřední prodej, často i se ztrátou),

- prostředky, s nimiž klient nakládá, zjevně neodpovídají povaze nebo rozsahu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům,

- klientem nebo jeho skutečným majitelem je osoba ze státu, který nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,. Seznam států (klasifikace zemí dle FATF) makléř nalezne na stránkách MF ČR - konkrétně sekce Finanční analytický útvar Ministerstva financí ČR (dále též „FAÚ“)

- makléř má pochybnosti o pravdivosti získaných informací o klientovi.

4.2. Za podezřelý obchod se považuje vždy, pokud

- klient nebo skutečný majitel je osoba, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí (§ 2 zákona č. 69/2006 Sb.),

- předmětem obchodu je nebo má být zboží vůči němuž ČR uplatňuje sankce podle zákona č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí

- klient se odmítá podrobit kontrole nebo odmítá uvést identifikační údaje osoby, za kterou jedná.

4.2.1 Pokud makléř vyhodnotí znaky uvedené v č. 4.1. tak, že by se mohlo jednat o podezřelý obchod, oznámí tuto skutečnost neprodleně spolu se zjištěnými identifikačními údaji účastníka (-ů) obchodu a veškerými dalšími okolnostmi případu vedoucímu pracovníkovi „Realitní kanceláře“.

4.2.2 Pokud makléř zjistí při realizaci obchodního případu některý ze znaků podle čl. 4.2. tohoto „SVZ“ , oznámí tuto skutečnost vždy neprodleně se všemi zjištěnými identifikačními údaji účastníka/ů obchodu a veškerými dalšími okolnostmi případu vedoucímu pracovníkovi „Realitní kanceláře“.

4.2.3 Pokud makléř nebo jiný zaměstnanec „Realitní kanceláře“ provádějící kontrolu klienta zjistí, že klient, nebo osoba jednající jménem či za klienta, je na sankčním seznamu, musí zajistit prostřednictvím vedoucích pracovníků „Realitní kanceláře“ podání Oznámení podezřelého obchodu (dále též „OPO“) na „FAÚ“.

4.2.4 Ke zjištění, zda se v osobě klienta jedná o sankcionovaný subjekt nebo předmětem obchodu je sankcionované zboží je třeba provést kontrolu v sankčním seznamu ES, jehož konsolidovanou verzi je možné nalézt prostřednictvím odkazu na www.mfcr.cz/fau. V případě nalezení shody je třeba v přímo použitelném předpise ES, jímž se sankce stanovují, zjistit jaká konkrétní omezení či zákazy se vůči danému subjektu uplatní.

4.3. Povinnost neuskutečnit obchod

4.3.1 Makléř odmítne uskutečnění obchodu nebo uzavření obchodního vztahu v případě, že je dána identifikační povinnost a klient se odmítne podrobit identifikaci nebo odmítne doložit plnou moc, neposkytne potřebnou součinnost při kontrole nebo z jiného důvodu nelze provést identifikaci nebo kontrolou klienta, nebo má-li osoba provádějící identifikaci nebo kontrolu (zaměstnanec či makléř „Realitní kanceláře“) pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých klientem nebo o pravosti předložených dokladů.

4.3.2 Makléř neuskuteční obchod s politicky exponovanou osobou, pokud mu není znám původ majetku užitého v obchodu. Ve všech těchto případech je makléř povinen neprodleně informovat vedoucího pracovníka „Realitní kanceláře“.

4.3.3 Makléř neuskuteční obchod s politicky exponovanou osobou bez souhlasu vedoucího pracovníka „Realitní kanceláře“

5. Oznamovací povinnost

5.1 Zjistí-li při jednání s klientem makléř či zaměstnanec cokoliv neobvyklého, co by mohlo naznačovat podezřelý obchod ve smyslu čl. 4 tohoto „SVZ“, je povinen s tímto zjištěním ihned seznámit osobu pověřenou zajišťováním styku s FAÚ MF (tedy vedoucího pracovníka „Realitní kanceláře“). Tato osoba nejprve vyhodnotí všechny okolnosti obchodu v přísl. souvislostech a následně posoudí, jedná-li se o podezřelý obchod; pokud ano, učiní, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5-ti kalendářních dnů od zjištění obchodu, oznámení „FAÚ“ (Finančnímu analytickému útvaru MF ČR). Písemné oznámení zašle formou doporučeného dopisu nebo cenného psaní na adresu:

5.1.1 Ministerstvo financí, Finanční analytický útvar, PO BOX 675, Jindřišská 14, Praha 1, PSČ 111 21. Další možnosti spojení na Finanční analytický útvar: telefon 257 044 501 nebo 603 587 663 mimo obvyklou pracovní dobu (pracovní dny: 8,00 hod. - 16,00 hod.), fax: 257 044 502, e-mail: [email protected].

5.1.2 Oznámení podezřelého obchodu nelze podat telefonicky, faxem, nezabezpečeným elektronickým spojením (běžný e-mail) ani prostřednictvím datové schránky.

5.1.3 Další možnosti splnění oznamovací povinnosti – oznámení lze podat písemně nebo ústně do protokolu, a to v místě určeném po předchozí dohodě s „FAÚ“.

5.2 Vyžadují-li to okolnosti případu (zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení) oznámí zaměstnanec Realitní kanceláře či makléř (tedy osoba, který v rámci svých povinností vyplývajících z tohoto „SVZ“ a příslušných právních předpisů ke zjištění stavu věci došla) za „Realitní kancelář“ společnost podezřelý obchod na „FAÚ“ neprodleně pro jeho zjištění.

5.3 Oznámením podezřelého obchodu není dotčena povinnost stanovená ve zvláštním zákoně oznámit skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu.

6. Odklad splnění příkazu

6.1 Zajištění plnění povinnosti odložit splnění příkazu klienta podle § 20 „AML zákona“ se ukládá vedoucímu ekonomického úseku „Realitní kanceláře“ ve spolupráci s osobami ad 4) - příkaz klienta týkající se podezřelého obchodu může „Realitní kancelář“ splnit nejdříve po uplynutí 24 hodin od přijetí oznámení podezřelého obchodu „FAÚ“, pokud hrozí nebezpečí, že bezodkladným splněním by mohlo být zmařeno nebo podstatně sníženo zajištění výnosu.

6.2 Vedoucí ekonomického úseku ve spolupráci s osobami viz ad 4) „Realitní kanceláře“ zajistí odložení splnění příkazu, a to na dobu 24 hodin od doby, kdy „FAÚ“ přijalo oznámení. Na odklad splnění příkazu klienta upozorní „Realitní kancelář“ „FAÚ“ v oznámení podezřelého obchodu.

6.3 „Realitní kancelář“ splnění příkazu klienta neodloží v případě, kdy odložení není možné, nebo kdy je „Realitní kanceláři“ známo, že by takové odložení mohlo zmařit nebo jinak ohrozit šetření podezřelého obchodu. O splnění příkazu klienta v takovém případě „Realitní kancelář“ ihned informuje „FAÚ“.

6.4 Jestliže prověření podezřelého obchodu si pro složitost vyžaduje delší lhůtu, „FAÚ“ rozhodne:

a) o prodloužení doby, na kterou se odkládá splnění příkazu klienta, nejdéle však na dobu 72 od přijetí oznámení podezřelého obchodu MF ČR („FAÚ“),

b) o odložení splnění příkazu klienta nebo o zajištění majetku, který má být předmětem podezřelého obchodu, u povinné osoby, u níž se tento majetek nachází, až na dobu 72 hodin.

6.5 Příkaz lze provést až po uplynutí lhůty 24 hodin, na kterou odložila splnění příkazu „Realitní kancelář“ anebo lhůty, na kterou podle § 20 odst. 3 „AML zákona“ rozhodl odložit splnění příkazu „FAÚ“, pokud „FAÚ“ nesdělí v této lhůtě, že podalo trestní oznámení.

6.6. „Realitní kancelář“ obratem sdělí „FAÚ“ vykonání rozhodnutí „FAÚ“ podle § 20 odst. 3 písm. b) „AML zákona“ o odložení splnění příkazu nebo o zajištění majetku, který má být předmětem podezřelého obchodu a potvrdí čas, od něhož se počítá běh lhůty podle § 20 odst. 3 písm. b) „AML zákona“. „Realitní kancelář“ dále průběžně podává „FAÚ“ informace o všech podstatných skutečnostech týkajících se majetku uvedeného v rozhodnutí.

6.7 Podá-li „FAÚ“ ve lhůtě stanovené výše orgánu činnému v trestním řízení, provede (případně svolí) vedoucí ekonomického úseku „Realitní kanceláře“ příkaz klienta po uplynutí 3 kalendářních dnů ode dne podání trestního oznámení, pokud orgán činný v trestním řízení do konce této lhůty nerozhodne o odnětí nebo zajištění předmětu podezřelého obchodu. O podání trestního oznámení informuje „FAÚ“ kontaktní osobu „Realitní kanceláře“ před uplynutím lhůty, na níž bylo splnění příkazu odloženo. Pokud „FAÚ“ v této lhůtě nesdělí „Realitní kanceláři“, že podalo trestní oznámení, „Realitní kancelář“ příkaz klienta prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka provede.

7. Stanovení osoby určené k zajišťování průběžného styku s FAÚ

7.1 Osobou určenou k zajišťování průběžného styku s „FAÚ“ je za „Realitní kancelář“ vedoucí pracovník: …. (jméno a příjmení), pracovní zařazení: …, mobilní tel.: …, tel.: …, e-mail: …. .

7.2 V případě nepřítomnosti zajišťuje kontakt s „FAÚ“: …. (jméno a příjmení), pracovní zařazení: …, mobilní tel.: …, tel.: …, e-mail: ….

7.3 Vedoucím ekonomického úseku je: …. (jméno a příjmení), pracovní zařazení: …, mobilní tel.: …, tel.: …, e-mail: …. .

8. Povinnost mlčenlivosti

8.1 Všem zaměstnancům „Realitní kanceláře“, spolupracujícím makléřům „Realitní kanceláře“, stejně tak i dalším třetím osobám, které budou mít informace o podaném Oznámení podezřelého obchodu, se ukládá zachovávat mlčenlivost o Oznámení podezřelého obchodu nebo o úkonech učiněných ministerstvem ve vztahu ke třetím osobám, včetně osob, jichž se sdělené informace týkají (výjimky z mlčenlivosti - viz níže).

8.1.1 Povinnost mlčenlivosti nezaniká ani skončením pracovněprávního vztahu, dohody o spolupráci uzavřené mezi „Realitní kanceláří“ a makléřem či plné moci zmocňující makléře zastupovat „Realitní kancelář; její porušení je správním deliktem, za který lze podle § 43 „AML zákona“ uložit pokutu až do výše 200.000 Kč, resp. za určitých podmínek až do 1 mil.Kč (§ 43, odst. 5). Tím není dotčena odpovědnost za škodu, která tím osobě, jíž se vyzrazení týkají, vznikla, ani případná trestní odpovědnost toho, kdo porušil povinnost mlčenlivosti.

8.2 Povinnosti zachovávat mlčenlivost se nelze dovolávat vůči:

- orgánu činnému v trestním řízení, pokud provádí řízení o trestném činu souvisejícím s legalizací výnosu nebo jedná-li se o splnění oznamovací povinnosti vztahující se k takovému trestnému činu

- soudu rozhodujícímu v občanském soudním řízení spory týkající se obchodu nebo nároku vyplývajícího z „AML zákona“

- osobám vykonávajícím bankovní dohled

- orgánu oprávněnému podle zvláštního předpisu rozhodovat o odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti v případě, že ministerstvo předloží podnět k odnětí takového oprávnění

- osobě, která by mohla uplatnit nárok na náhradu škody podle tohoto zákona, jde-li o následné oznámení skutečností rozhodných pro uplatnění takového nároku.

8.2.1 O uplatnění výjimky povinnosti mlčenlivosti rozhoduje v daném případě statutární orgán „Realitní kanceláře“.

9. Archivace údajů

9.1 Údaje získané při identifikaci a kontrole klienta (tedy zejména identifikační údaje, údaje týkající se průkazu totožnosti, originál nebo úředně ověřená kopie plné moci v případě zastupování na základě plné moci, údaje o tok kdo a kdy provedl v „Realitní kanceláři“ první identifikaci klienta) budou uschovány po dobu 10-ti let od ukončení obchodu a budou uloženy ve spise zakázky. Dále pak budou po stejnou dobu uchovány údaje a doklady o obchodech spojených s povinností identifikace, tj. zejména smlouvy a doklady o platbách.

9.2 Archivaci zajistí makléř nebo pracovník „Realitní kanceláře“, který prováděl identifikaci či kontrolu klienta, postoupením příslušných dokumentů či složek vedoucímu pracovníkovi „Realitní kanceláře“, který je za archivaci odpovědný.

10. Další povinnosti

10.1 Údaje o obchodech, na něž se vztahuje identifikační povinnost nebo ohledně nichž ministerstvo provádí šetření, sdělují na požádání ve stanovené lhůtě ministerstvu vedoucí pracovník „Realitní kanceláře“ , který také předkládá potřebné informace o těchto obchodech, nebo k nim umožní přístup pověřeným zaměstnancům „FAÚ“ při prověřování oznámení a poskytnou informace o osobách, které se jakýmkoli způsobem účastnily takových obchodů.

10.2 Vedoucí pracovník „Realitní kanceláře“ je povinen provést školení zaměstnanců a makléřů „Realitní kanceláře“ (stejně tak i třetích osob, které se mohou s podezřelým obchodem setkat před zařazením na jejich pracovní místa), z této směrnice („SVZ“) a z „AML zákona“, a to nejméně 1x za 12 měsíců.

10.2.1 Vedoucí pracovník „Realitní kanceláře“ je povinen evidovat a uchovat obsah školení, účast na těchto školeních (prezenční listinu podepsanou účastníky proškolení); tuto evidenci uchovávat po dobu 5 let. Obsah školení musí být vedoucím pracovníkem „Realitní kanceláře“ aktualizován a doplňován.

10.3. Za provádění kontroly dodržování povinností dle „AML zákona“ je odpovědný vedoucí pracovník „Realitní kanceláře“.

10.4. Tento Systém vnitřních zásad byl schválen statutárním orgánem „Realitní kanceláře“.

11. Přílohy

Příloha č. 1 - Seznam rizikových teritorií z hlediska nebezpečí legalizace výnosů z trestné činnosti

Příloha č. 2 - Seznam rizikových teritorií z hlediska nebezpečí financování terorismu

Příloha č. 3 - Vzor Oznámení podezřelého obchodu a Sdělení kontaktních informací

V Praze dne 30. 4. 2016

Mgr. Zdeňka Kukalová v. r., Realitní kancelář

Příloha č. 1 Systému vnitřních zásad: (pozn.: nutné aktualizovat)

Seznam rizikových teritorií

z hlediska nebezpečí legalizace výnosů z trestné činnosti

Stát

 

Mezinárodní kód

Andorra

ANDORRA

AD

Anguilla

ANGUILLA

AI

Antigua a Barbuda

ANTIGUA AND BARBUDA

AG

Aruba

ARUBA

AW

Bahamské společenství

BAHAMAS

BS

Belize

BELIZE

BZ

Bolívie

BOLIVIA

BOL

Britské Panenské ostrovy

VIRGIN ISLANDS, BRITISH

VG

Cookovy ostrovy

COOK ISLANDS

CK

Dominikánská republika

DOMINICAN REPUBLIC

DOM

Ekvádor

ECUADOR

EC

Gruzie

GEORGIA

GE

Haiti

HAITI

RH

Kajmanské ostrovy (brit.)

CAYMAN ISLANDS

KY

Kolumbie

COLUMBIA

CO

Kostarika

COSTA RICA

CR

Kyperská republika

CYPRUS

CY

Lichtenštejnské knížectví

LIECHTENSTEIN

LI

Marshallské ostrovy

MARSHALL ISLANDS

MH

Mauricijská republika

MAURITIUS

MU

Monacké knížectví

MONACO

MC

Myanmar (dříve Barma)

MYANMAR (dříve BARMA)

MM

Nauruská republika

NAURU

NR

Nigérie

NIGERIA

RN

Niue

NIUE

NU

Nizozemské Antily

NETHERLANDS ANTILLES

AN

Ostrovy Turks a Caicos (brit.)

TURKS AND CAICOS ISLAND

TC

Panamská republika

PANAMA

PA

Peru

PERU

PE

Ruská federace

RUSSIAN FEDERATION

RU

Samoa

SAMOA

WS

Seychelská republika

SEYCHELLES

SC

Svatá Lucie

SAINT LUCIA

SL

Svatý Kryštof a Nevis

SAINT KITTS AND NEVIS

KN

Svatý Vincenc a Grenadiny

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

VC

Ukrajina

UKRAINE

UA

Vanuatská republika

VANUATU

VU

Venezuela

VENEZUELA

YV

Vietnamská socialistická republika

VIETNAM

VN

Zimbabwe

ZIMBABWE

ZW

 

Příloha č. 2 Systému vnitřních zásad: (pozn.: nutné aktualizovat)

Seznam rizikových teritorií

z hlediska nebezpečí financování terorismu

Stát

 

Mezinárodní kód

Afghánistán

AFGHANISTAN

AF

Albánská republika

ALBANIA

AL

Alžírská lidová demokratická republika

ALGERIA

DZ

Etiopie

ETHIOPIA

ET

Filipínská republika

PHILIPPINES

PH

Indonéská republika

INDONESIA

ID

Irácká republika

IRAQ

IQ

Íránská islámská republika

IRAN /ISLAMIC EPUBLIC

IR

Jemenská republika

YEMEN

YE

Korejská lidově demokratická republika

DPRK

KP

Kosovo

KOSOVO

-

Kuba

CUBA

CU

Kypr (severní část)

CYPRUS

CY

Libanonská republika

LEBANON

LB

Libyjská arabská lidová socialistická džamáhírije

LIBYAN ARAB AMAHIRIYA

LY

Malaysie

MALAYSIA

MY

Maroko

MOROCCO

MA

Mauritánská islámská republika

MAURITANIA

MR

Okupované palestinské území

Příloha č. 3 Systému vnitřních zásad:

OZNÁMENÍ PODEZŘELÉHO OBCHODU sp.zn. …/…

I. Identifikační údaje oznamovatele podezřelého obchodu:

…, IČO: …,

se sídlem: …,

zastoupena …,

společnost je zapsána u … vedeného … v …, oddíl …, vl. …,

předmět podnikání dle zápisu v obchodním rejstříku nebo dle průkazu živnostenského nebo jiného oprávnění k podnikání: …

(pouze ten předmět podnikání, který s oznámením souvisí)

II. Údaje toho, koho se oznámení týká:

A) Identifikační údaje fyzické osoby:

Jméno, příjmení: …

(ve sporných případech jednoznačně rozlišit jméno a příjmení)

rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození: …

místo narození: …

pohlaví: …

trvalý nebo jiný pobyt: …

státní občanství: …

druh a číslo průkazu totožnosti: …

stát, popř. orgán, který jej vydal: …

doba jeho platnosti průkazu: …

 

B) Identifikační údaje fyzické osoby - podnikatele:

Kromě údajů podle bodu A)

obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení: …

místo podnikání: …

identifikační číslo: …

 

C) Identifikační údaje právnické osoby:

Obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku: …

sídlo: …

identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí: …

u osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem údaje podle bodu A), a údaje fyzické osoby podle bodu A) , která jejím jménem jedná v daném obchodu. Je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo skutečným majitelem této právnické osoby jiná právnická osoba, uvedou se i její identifikační údaje.

Dále v rozsahu bodu A) údaje fyzické osoby, která jedná jménem toho, koho se oznámení týká, pokud je v oznamovaném podezřelém obchodu fyzická osoba zastoupena, a vždy v případě právnické osoby.

III. Popis předmětu a podstatných okolností podezřelého obchodu

Oznamovatel uvede předmět a podstatné okolnosti podezřelého obchodu, které jsou mu známy. Podrobně uvede zejména: důvod transakce, který účastník obchodu uvádí; popis použité hotovosti či jiných platebních prostředků a další okolnosti hotovostní platby; časové údaje; čísla účtů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky ohledně kterých se oznámení podává a všech účtů, na které nebo z nichž byly či mají být převáděny, včetně identifikace jejich majitelů a disponentů, má-li k této informaci oznamovatel přístup; měnu; čím je obchod podezřelý; případně i zjištěná telefonní a faxová čísla; popis a evidenční čísla dopravních prostředků; popis chování účastníka obchodu i jeho společníků a další informace, které by mohly mít informační význam k zúčastněným osobám či předmětné transakci. Případné jakékoli další informace, které by mohly s podezřelým obchodem souviset a jsou významné pro jeho posouzení z hlediska opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.

Přílohy: …

(Součástí popisu jsou kopie všech v oznámení uváděných a s předmětem oznámení souvisejících dokladů, které má oznamovatel k dispozici)

IV. Informace o provedení či odložení obchodu

Oznamovatel uvede, zda a kdy byl obchod proveden či zda byl odložen podle § 20 odst. 1 nebo § 20 odst. 3 zák.č. 253/2008 Sb., případně důvod, proč obchod byl nebo nebyl proveden.

V … dne …

…………………………………………

Realitní kancelář

podpis (nebo kód) osoby plnící oznamovací povinnost, která je současně odpovědná za správnost uvedených údajů; kód kontaktní osobě přidělí povinná osoba a tento kód spolu s informací o určení kontaktní osoby podle § 22 zák.č. 253/2008 Sb. předem sdělí FAÚ

SDĚDELNÍ KontaktníCH informacÍ

k oznámení podezřelého obchodu sp.zn. …/…

jméno, příjmení: …

pracovní zařazení: …

mobilní tel.: …

tel.: …

fax: …

e-mail: …

spojení mimo obvyklou pracovní dobu - tel.: …

V … dne …

…………………………………………

Realitní kancelář

podpis osoby plnící oznamovací povinnost