Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 14

Překročení rekordu z roku 2017 se nekoná. Banky loni poskytly hypotéky za 220 miliard

Překročení rekordu z roku 2017 se nekoná. Banky loni poskytly hypotéky za 220 miliard
18.1.2019 – Mnoho nechybělo a banky by si připsaly další rekordní rok. Necelých 15 miliard poskytnutých během prosince loňského roku již ovšem nestačilo k tomu, aby banky překonaly objemový rekord..

Developeři v Praze prodali v roce 2018 nejméně bytů za posledních 6 let

Developeři v Praze prodali v roce 2018 nejméně bytů za posledních 6 let
16.1.2019 - V roce 2018 prodali pražské developerské společnosti 4530 bytů, což je meziročně o 16 % méně. Současně jde o nejhorší výsledek za posledních 6 let. V roce 2012 se prodalo v Praze 4014..

Budou se ceny nemovitostí v roce 2019 snižovat, nebo zvyšovat?

Budou se ceny nemovitostí v roce 2019 snižovat, nebo zvyšovat?
14.1.2019 - Z aktuálních dat portálů realityčechy.cz a realitymorava.cz je patrné, že se ceny nemovitostí během prosince neměnily. Stejně tomu ovšem bylo i na konci let minulých. Lidé před koncem..
Provozováno na realitním systému Realman
odborně-slušně-bezpečně » smlouvy » Rezervační smlouva - smlouva o složení blokovacího depozita

Rezervační smlouva - smlouva o složení blokovacího depozita

SMLOUVA O SLOŽENÍ BLOKOVACÍHO DEPOZITA
V SOUVISLOSTI S PRODEJEM VĚCÍ NEMOVITÝCH
(rezervační smlouva)

 

Smluvní strany:
Firma ..., IČO: …,
se sídlem: …,

(dále jen „Realitní kancelář“)
a
pan/paní …, r. č. …….,
bytem: …,
(dále jen „Prodávající“)
a
pan/paní …, r. č. …….,
bytem: …,
(dále jen „Zájemce“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o složení blokovacího depozita (dále jen „smlouva“):

 

Článek I.

1. Prodávající prohlašuje, že má ve výlučném vlastnictví nemovitostí, které jsou předmětem této smlouvy, že na předmětných nemovitostech neváznou žádná věcná břemena, zástavní práva, předkupní práva, nájemní práva a ani jiná omezení vlastníka, vyjma v této smlouvě výslovně uvedených, a že po splnění podmínek stanovených v této smlouvě uzavře se Zájemcem Kupní smlouvu na převod nemovitostí:
pozemku parc. č. … o výměře … m2, atd.

2. Realitní kancelář prohlašuje, že je na základě smlouvy o poskytování realitních služeb uzavřené mezi ní a Prodávajícím oprávněna zprostředkovávat prodej uvedených nemovitostí.

 

Článek II.

1. Zájemce prohlašuje, že má v úmyslu s prodávajícím uzavřít Kupní smlouvu, na základě které by se měl stát vlastníkem nemovitostí popsaných v článku I. této smlouvy (dále jen „kupní smlouva“).

2. Kupní cena výše uvedených nemovitostí se všemi jejich součástmi a příslušenstvím je stanovena Prodávajícím ve výši … Kč (slovy: … korun českých) a Zájemce tuto kupní cenu akceptuje.

 

Článek III.

1. Za účelem zablokování nemovitostí tak, že Realitní kancelář ani Prodávající nejsou oprávněni po dobu účinnosti této smlouvy zprostředkovat jejich koupi jinému Zájemci, za účelem zahájení jednání a přípravy smluvních dokumentů vedoucích ke koupi nemovitostí a za účelem poskytnutí jistoty na splnění svých závazků, složí Zájemce k rukám Realitní kanceláři blokovací depozitum ve výši … Kč (slovy: … korun českých).

2. Část blokovacího depozita ve výši … Kč uhradí Zájemce v hotovosti k rukám Realitní kanceláři v den podpisu této smlouvy. Zbývající část blokovacího depozita ve výši … Kč se Zájemce zavazuje uhradit na shora uvedený bankovní účet Realitní kanceláři v termínu nejpozději do … Pokud Zájemce ve sjednaném termínu zbývající část blokovacího depozita ve výši … Kč neuhradí, a to ani v případné dodatečné lhůtě, tak se tato smlouva okamžikem uplynutí této dodatečné lhůty ruší.

3. Uvedené blokovací depozitum bude, v případě uzavření Kupní smlouvy, v plné výši započteno na kupní cenu nemovitostí uvedenou v článku II. této smlouvy.

 

Článek IV.

1. Zájemce se zavazuje bez zbytečného odkladu po vyzvání Realitní kanceláří uzavřít s Prodávajícím v době účinnosti této smlouvy Kupní smlouvu, a to nejpozději v poslední den účinnosti této smlouvy.

2. Zájemce prohlašuje, že je schopen doplatit a doplatí kupní cenu za převod nemovitostí podle podmínek uvedených v této smlouvě.

3. Zájemce zaplatí Prodávajícímu kupní cenu za převod nemovitostí následujícím způsobem a v následujících lhůtách: …………………………..

4. Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu po vyzvání Realitní kanceláří uzavřít se Zájemcem Kupní smlouvu, a to nejpozději v poslední den účinnosti této smlouvy.

 

Článek V.

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne podpisu této smlouvy do …………………

2. V případě, že Prodávající nepřistoupí za výše uvedených podmínek k podpisu Kupní smlouvy nejpozději v poslední den účinnosti této smlouvy, pak je Realitní kancelář povinna přijaté blokovací depozitum na požádání vrátit zpět Zájemci, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od vyžádání. V takovém případě se Prodávající zavazuje vyplatit Zájemci smluvní pokutu ve výši ... Kč s tím, že z této smluvní pokuty má Realitní kancelář nárok na částku odpovídající podílu ½, a to jako paušální náhradu v souvislosti s danou transakcí.

3. Pokud Zájemce poruší povinnosti stanovené v této smlouvě, zejm. pak v článku III. a čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo Zájemce uvede v této smlouvě nepravdivé informace, je Zájemce povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající blokovacímu depozitu; v takovém případě může Realitní kancelář použít Zájemcem uhrazené blokovací depozitum na úhradu smluvní pokuty. Z této smluvní pokuty má Realitní kancelář nárok na částku odpovídající podílu ½, a to jako paušální náhradu v souvislosti s danou transakcí.

4. Prodávající a Zájemce v souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí s tím, aby Realitní kancelář zpracovávala, dále poskytovala třetím osobám a archivovala jejich osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném při plnění dle této smlouvy. Prodávající a Zájemce popisem rovněž potvrzují, že se seznámili s Poučením spotřebitele, jak je uvedeno na stránkách www...

 

Článek VI.

1. Tuto smlouvu lze upravovat a měnit jen písemnou formou za výslovného souhlasu všech tří stran stvrzeného jejich podpisem.

2. Tato smlouva má tři vyhotovení, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.

3. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

 

V … dne …

 

……….……….……….………. ……….……….……….……….
Prodávající Zájemce

 

……….……….……….……….
Realitní kancelář, jako vedlejší účastník