Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 14

Překročení rekordu z roku 2017 se nekoná. Banky loni poskytly hypotéky za 220 miliard

Překročení rekordu z roku 2017 se nekoná. Banky loni poskytly hypotéky za 220 miliard
18.1.2019 – Mnoho nechybělo a banky by si připsaly další rekordní rok. Necelých 15 miliard poskytnutých během prosince loňského roku již ovšem nestačilo k tomu, aby banky překonaly objemový rekord..

Developeři v Praze prodali v roce 2018 nejméně bytů za posledních 6 let

Developeři v Praze prodali v roce 2018 nejméně bytů za posledních 6 let
16.1.2019 - V roce 2018 prodali pražské developerské společnosti 4530 bytů, což je meziročně o 16 % méně. Současně jde o nejhorší výsledek za posledních 6 let. V roce 2012 se prodalo v Praze 4014..

Budou se ceny nemovitostí v roce 2019 snižovat, nebo zvyšovat?

Budou se ceny nemovitostí v roce 2019 snižovat, nebo zvyšovat?
14.1.2019 - Z aktuálních dat portálů realityčechy.cz a realitymorava.cz je patrné, že se ceny nemovitostí během prosince neměnily. Stejně tomu ovšem bylo i na konci let minulých. Lidé před koncem..
Provozováno na realitním systému Realman
odborně-slušně-bezpečně » Poučení spotřebitele

Poučení spotřebitele

POUČENÍ

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „OZ“)

(dále jen jako „Poučení“)

realizované ze strany:

Realitní kancelář: _____________, IČO: __________,

se sídlem: ______________, PSČ _________,

 (dále jen „Zprostředkovatel“), na straně jedné

a adresované:

Paní/Pan: _____________, dat. nar.: ___________,

Bytem: ______________, PSČ _________,

(dále jen jako „Zájemce“)


Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou a Smlouvou o složení blokovacího depozita, dále jen „smlouva“, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že

-       Smlouva spadá pod režim OZ; 

-       Předmětem služby nabízené zprostředkovatelem je zprostředkování: prodeje nemovitých věcí třetí osobě; 

-       Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní – sjednané -  procento ze skutečné ceny (která bude uvedena vesmlouvě);nebo pevně stanovenou částku. 

-       Provize bude splatnádnem, kdy došlo k uzavření zprostředkovávanésmlouvy (tj. smlouvy Cílové uzavřené mezi Zájemcem a osobou zprostředkovanou Zprostředkovatelem); je preferován bezhotovostní způsob úhrady Provize;

-       Veškeré náklady zprostředkovatelespojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;

-       Práva zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).   


Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od smlouvy, byla-li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

-       Máte právo odstoupit od smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření smlouvy.

-       Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

-       Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslatsdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.


Vzorový formulář:

Oznámení o odstoupení od ________________ smlouvy

Adresát (zprostředkovatel): ...

se sídlem: ...

e-mail: ..., FAX: ...

Oznamuji, že tímto odstupuji od __________ smlouvy ze dne ... vztahující se k nemovitým věcem v k.ú. ...

Vaše jméno a příjmení: ...

Vaše adresa: ...

Datum: ...

Váš podpis: 

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Zprostředkovatele. V tomto směru Zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu Českéobchodní inspekce www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.

Zájemce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění zároveň souhlasí s tím, aby Zprostředkovatel zpracovával, dále poskytoval třetím osobám a archivoval jeho osobní údaje, v rozsahu nezbytném pro uzavření smlouvy.

V _______, dne _______

Zprostředkovatel:                                                                                                           Zájemce:

…….……….……….……….                                                                                   ……….……….……….……….