Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 14

Překročení rekordu z roku 2017 se nekoná. Banky loni poskytly hypotéky za 220 miliard

Překročení rekordu z roku 2017 se nekoná. Banky loni poskytly hypotéky za 220 miliard
18.1.2019 – Mnoho nechybělo a banky by si připsaly další rekordní rok. Necelých 15 miliard poskytnutých během prosince loňského roku již ovšem nestačilo k tomu, aby banky překonaly objemový rekord..

Developeři v Praze prodali v roce 2018 nejméně bytů za posledních 6 let

Developeři v Praze prodali v roce 2018 nejméně bytů za posledních 6 let
16.1.2019 - V roce 2018 prodali pražské developerské společnosti 4530 bytů, což je meziročně o 16 % méně. Současně jde o nejhorší výsledek za posledních 6 let. V roce 2012 se prodalo v Praze 4014..

Budou se ceny nemovitostí v roce 2019 snižovat, nebo zvyšovat?

Budou se ceny nemovitostí v roce 2019 snižovat, nebo zvyšovat?
14.1.2019 - Z aktuálních dat portálů realityčechy.cz a realitymorava.cz je patrné, že se ceny nemovitostí během prosince neměnily. Stejně tomu ovšem bylo i na konci let minulých. Lidé před koncem..
Provozováno na realitním systému Realman
odborně-slušně-bezpečně » smlouvy » Kupní smlouva

Kupní smlouva

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
ve znění pozdějších předpisů

pan/paní …,r.č.: …,
trvale bytem: …

(dále jen „Prodávající") na straně jedné
a
pan/paní …,r.č.: …,
trvale bytem: …

(dále jen „Kupující") na straně druhé

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto k u p n í s m l o u v u (dále jen „smlouva“)

Článek I.

Prodávající výslovně prohlašuje, že má ve výlučném vlastnictví následující nemovitosti:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
vše zapsané na listu vlastnictví č. … pro katastrální území …, obec …, vedeném Katastrálním úřadem pro …, katastrální pracoviště … (dále jen „Nemovitosti“).

Článek II.

Prodávající touto smlouvou prodává Kupujícímu veškeré Nemovitosti popsané v článku I. této smlouvy spolu se všemi součástmi a příslušenstvím a spolu s veškerými právy a povinnostmi s těmito Nemovitostmi spojenými v hranicích, jak on sám prodávané Nemovitosti vlastní a užívá a Kupující tyto Nemovitosti do svého výlučného vlastnictví kupuje a přijímá.

Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena veškerých prodávaných Nemovitostí činí … Kč (slovy: … korun českých). Tato kupní cena je konečná.

2. Smluvní strany se dohodly, že celkovou kupní cenu zaplatí Kupující následujícím způsobem:

a) první část kupní ceny ve výši … Kč zaplatil Kupující jejím složením k rukám (nebo na účet) zprostředkovatele převodu, realitní kanceláře …, IČ: …, se sídlem …, a to jako blokovací depozitum na základě Dohody o složení blokovacího depozita ze dne …,

Varianta I. – úhrada formou hypotečního úvěru
b) druhou část kupní ceny ve výši … Kč zaplatí Kupující z hypotečního úvěru poskytnutého mu bankou, atd. ...,

Varianta II. – úhrada bezhotovostním převodem po podpisu kupní smlouvy
b) druhou část kupní ceny ve výši … Kč zaplatí Kupující do … pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy na bankovní účet určený Prodávajícím číslo ...

Varianta III. – úhrada do úschovy (notářské, advokátní či úschovy u banky)
b) druhou část kupní ceny ve výši … Kč zaplatil Kupující před podpisem této smlouvy složením do úschovy (dále též jen „Úschova“) u … se sídlem … (dále též jen „Uschovatel“), atd. ...

Varianta IV. – úhrada dokumentárním akreditivem
b) druhou část kupní ceny ve výši … Kč zaplatí Kupující prostřednictvím neodvolatelného dokumentárního akreditivu na částku … Kč, jehož otevření zajistil Kupující ve prospěch Prodávajícího na dobu … u banky …., atd. ...

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že s těmito platebními podmínkami souhlasí.

Článek IV.

1. Prodávající se zavazuje řádně vyklizené Nemovitosti předat Kupujícímu nejpozději do … Při předání Nemovitostí bude mezi smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, ve kterém bude zejména uveden stav měřidel energií k datu předání. Smluvní strany se zavazují, že v souvislosti s touto smlouvou provedou ve vzájemné součinnosti potřebné úkony spojené s přehlášením dodávek vody, elektřiny, plynu, pojištění nemovitostí a odvozu odpadků.

2. Veškeré platby za služby poskytované v souvislosti s užíváním Nemovitostí přede dnem jejich předání, zejména platby za odběr energií (voda, plyn, elektřina), za odvoz komunálního odpadu a za užívání telefonní účastnické stanice, hradí Prodávající. Prodávající se zavazuje zaplatit Kupujícímu všechny případné nedoplatky plateb za služby poskytované v souvislosti s užíváním předmětných Nemovitostí vztahující se k období přede dnem jejich předání, které bude případně nucen Kupující zaplatit. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu všechny případné přeplatky plateb za služby poskytované v souvislosti s užíváním předmětných Nemovitostí vztahující se k období přede dnem jejich předání, které mu budou případně vyplaceny.

Článek V.

1. Prodávající prohlašuje, že na předmětu převodu dle této smlouvy neváznou žádné právní vady, zejména žádné dluhy, věcná břemena, zástavní práva, předkupní práva, nájemní práva a ani jiné právní závady, s výjimkou zástavního práva ve prospěch Banky zajišťujícího hypoteční úvěr poskytovaný Kupujícímu na úhradu části kupní ceny dle této smlouvy. (pouze u Varianty I.)

2. Prodávající prohlašuje, že neexistují žádné jiné smlouvy či dohody, které by ohledně předmětu převodu dle této smlouvy zakládaly výše uvedená práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, pokud se tam zapisují, a ani nejsou u příslušného katastrálního úřadu ohledně předmětu převodu dle této smlouvy podány žádné návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, s výjimkou zástavního práva ve prospěch Banky zajišťujícího hypoteční úvěr poskytovaný Kupujícímu na úhradu části kupní ceny dle této smlouvy. (pouze u Varianty I.)

3. Prodávající se zavazuje, že do dne vkladu vlastnického práva ve prospěch Kupujícího podle této kupní smlouvy nezřídí ve prospěch třetích osob žádná výše uvedená práva a ani jinak předmět převodu dle této smlouvy nezatíží.

4. Kupující prohlašuje, že si předmětné Nemovitosti řádně prohlédl a je mu znám jejich současný faktický stav a neshledal na Nemovitostech žádné vady, na které by nebyl upozorněn Prodávajícím. Kupující rovněž stvrzuje, že se ve smyslu ustanovení § 980 až § 986 zákona seznámil s aktuálním stavem zápisů v katastru nemovitostí, ve kterém je předmět převodu zapsán a že proti nim nevznáší žádné námitky.

5. Kupující výslovně prohlašuje, že bere na vědomí, že na předmětu převodu vázne zástavní právo ve prospěch Banky zajišťující hypotéční úvěr poskytovaný Kupujícímu na úhradu části kupní ceny dle této smlouvy. (pouze u Varianty I.)

6. Smluvní strany sjednávají, že v případě oprávněného odstoupení od této smlouvy se smlouva od počátku ruší. Smluvní strany jsou si povinny bezodkladně vrátit již poskytnutá plnění. Odstoupení musí být učiněno písemnou formou s tím, že úkon o odstoupení musí být druhé smluvní straně doručen.

7. V případě odstoupení od smlouvy se Prodávající zavazuje bezodkladně uhradit Bance finanční prostředky, které byly Prodávajícímu uhrazeny jako část kupní ceny z hypotečního úvěru čerpaného Kupujícím. (pouze u Varianty I.)

Článek VI.

1. Správní poplatky spojené se zápisem vlastnického práva Kupujícího do katastru nemovitostí nese Prodávající.

2. Strany berou navědomí, že daň z nabytí nemovitých věcí přiznává a poplatníkem je Kupující, nabyvatel.

Článek VII.

Smluvní strany se zavazují pro případ, že by nedošlo ke vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch Kupujícího podle této smlouvy pouze z důvodů nesplnění zákonných podmínek pro povolení vkladu, že uzavřou do 14 dnů od zamítavého rozhodnutí katastrálního úřadu dodatek k této smlouvě nebo novou kupní smlouvu, tak aby byly vytýkané vady odstraněny, případně, že na pokyn katastrálního úřadu do 14 dnů tuto kupní smlouvu či návrh na vklad náležitě doplní.

Článek VIII.

1. Vlastnické právo k předmětným Nemovitostem nabývá Kupující se všemi právy a povinnostmi vkladem do katastru nemovitostí, přičemž právní účinky vkladu nastávají k okamžiku, kdy návrh na vklad došel příslušnému katastrálnímu úřadu.

2. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího …………(poznámka: nutno zkontrolovat pojistné smlouvy a podle nich toto ustanovení upravit). Prodávající se zavazuje, že pojišťovně, u které je pojištěn předmět koupě, neoznámí změnu vlastnictví dříve než 3 pracovní dny od předání předmětu koupě.

3. Tato smlouva se vyhotovuje v … stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení, a zbývající bude podána spolu s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.

4. Smluvní strany prohlašují, že shora uvedená ujednání jsou veškerými ujednáními, která v souvislosti s koupí učinily, a že neučinily žádná vedlejší ujednání při této kupní smlouvě, která by v ní nebyla obsažena.

5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být měněna a doplňována pouze v písemné formě s podpisy účastníků na téže listině a stejně tak i případná vedlejší ujednání při této kupní smlouvě musí být učiněna v písemné formě s podpisy účastníků na téže listině.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují k této smlouvě své podpisy.

V … dne …

……….……….……….………. ……….……….……….……….
Prodávající Kupující